Általános Szerződési Feltételek - ÁSZF

Ez a dokumentum pdf formában letölthető innen.

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a Magyar Katolikus Rádió Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) bolt.katolikusradio.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlapon) elérhető online webboltjában (továbbiakban: Webbolt) az oda látogató vásárló (továbbiakban: Vásárló) által kezdeményezett vásárlás feltételeit.

2. Az ÁSZF rendelkezéseit, valamint a Honlapon elérhető tájékoztatókat és egyéb információkat együttesen, egymásra tekintettel kell értelmezni. Amennyiben a jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók és egyéb információk tartalma eltér, úgy a jelen ÁSZF rendelkezése az irányadó.

3. A jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. A Szolgáltatóra nem vonatkozik piaci önszabályozás keretében meghatározott magatartási kódex. A jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók valamint egyéb információk a Szolgáltató és Vásárló közötti szerződés teljes tartalmát magában foglalják.

 

A Webbolt üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai

Cégnév: Magyar Katolikus Rádió Zrt.
Székhely címe: 1062 Budapest, Délibáb u. 15-17.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044916
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Statisztikai számjel: 13031242-9220-114-01

Adószám: 13031242-2-42          
Bankszámlaszám: 11100104-13031242-01000003

Elérhetőségei: ugyfelszolgalat [kukac] katradio [pont] hu

tel.: 1-255-3343 (normál díjszabású)

Tárhelyszolgáltató: Magyar Katolikus Rádió Zrt.

 

A Webbolt kínálata

A Szolgáltató az általa készített hangfelvételek (a továbbiakban hangfelvétel/mű) egyedi lehívásra történő hozzáférését, letöltési lehetőségét értékesíti.  (4791 TEÁOR).

A Szolgáltató Honlapján tájékoztatja a Vásárlót a megvásárolható művekről és azok elérhető letöltési formátumáról, továbbá biztosítja a megvásárolt művek letöltését. A Szolgáltató a Webboltban lehetőséget ad a művek részleteinek előzetes meghallgatására is.

 

A Webbolt ügyfélszolgálata

Cím (URL): www.katolikusradio.hu/visszajelzesek

Telefon: 1-255-3343 (normál díjszabású)
E-mail: ugyfelszolgalat [kukac] katradio [pont] hu
Ügyfélszolgálat nyitva tartása: hétfő - péntek 9.00 – 16.00 óra között

 

Általános rendelkezések

1. A jelen ÁSZF hatálya minden olyan, Magyarország területén nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra kiterjed, mely a Szolgáltató Webboltján keresztül történik, illetve minden olyan kereskedelmi jogügyletre, mely az ÁSZF-ben meghatározott Felek között jön létre.

2. A Webbolt elektronikus felületén keresztül a Vásárló megrendelést adhat le a kiválasztott műre. A megrendelést a Szolgáltató e-mailben visszaigazolja, ezzel létrejön az adásvételi szerződés. A szerződés elektronikus úton megkötött, írásba nem foglalt szerződésnek minősül. A szerződés nyelve magyar, a jogügyletre a magyar jog szabályai vonatkoznak.

3. A  Vásárló a szerződéskötést megelőzően a Honlap használatával, illetve a megrendelés elküldésével nyilatkozik, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte, és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

4. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a digitális adattartalmakat bizalmasan, megfelelően korszerű adatvédelmi eszközök használatával kezeli, azokat harmadik személynek nem adja ki, megfelelve ezáltal a 2011. évi CXII. törvény (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) rendelkezéseinek.

5. Szolgáltató a Vásárló  személyes adatait kizárólag a megrendelés teljesítése céljából, és az azzal kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében kezeli. Csak olyan személyes adatot kezel - a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig -, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. Adatkezelő a személyes adatot csak kezeli, azt harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át. Vásárló a Szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatóját tudomásul veszi.

6. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, aki tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató Honlapja, továbbá a letöltött digitális adattartalmak megfelelő módon, a Vásárló által használt hardver, illetve szoftver jellegére (amennyiben a Vásárló által használt hardver, illetve szoftver rendeltetése szerint alkalmas a célra) tekintet nélkül együttműködnek az alkalmazott technológiai eszközökkel.

7. A Szolgáltató Honlapja mindenfajta böngésző szoftverrel és operációs rendszerrel együttműködik. A Webbolt kommunikációja https protokollon keresztül, titkosítva történik. A honlap rendelkezik SSL tanúsítvánnyal.

8. Vásárló tudomásul veszi, hogy a Webbolt szolgáltatásait, akkor veheti igénybe, ha az ÁSZF feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

A vásárlás menete

1. Vásárló a Honlapon a menüpontok között böngészve kiválaszthatja a megvenni kívánt művet.

2. Vásárlónak lehetősége van a kereső mező igénybevételével cím vagy a szerző neve szerint keresni a kínálatban.

3. Vásárló az őt érdeklő hangfelvétel áráról, illetve egyéb jellemzőjéről a menüpontok között navigálva tájékozódhat.

4. Vásárló a „Kosárba” gombbal kiválaszthatja a megvenni kívánt művet. Vásárló bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát, a kiválasztott művek bruttó árát, valamint  a megrendelés végösszegét. A Vásárló kosara tartalmát módosíthatja, illetve annak tartalmát részben vagy teljesen törölheti is.

5. A vásárlási folyamat véglegesítése a megrendelés elküldésével, fizetési kötelezettséget keletkeztet, amelyet Vásárló a CIB Bank bankkártyás fizetési felületén teljesíthet.

 

Adatbeviteli hibák javítása

A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Vásárlónak a vásárlási folyamat véglegesítéséig az adatbeviteli hibák (pl.: rendelési adatok, számlázási adatok) javítására.

 

A hangfelvételek ára

1. A Webboltban megvásárolható hangfelvételek ára magyar forintban kerül megjelölésre. A közzétett ár bruttó ár, tartalmazza az általános forgalmi adót (ÁFA).

2. A Vásárló által fizetendő végösszeg összesítője és a vásárlást visszaigazoló levél minden költséget tartalmaz, így a számla kiállításának költségeit is.

3. A Szolgáltató fenntartja magának a Webboltban megvásárolható hangfelvételekre vonatkozó árváltoztatás jogát. Az árváltozás leghamarabb a Honlapon történő megjelenéssel lép hatályba. Az árváltozás a hatályba lépést megelőzően megrendelt művek árára nem vonatkozik.

 

Fizetés/teljesítés

1. A fizetés kizárólag bankkártya használatával történhet.

2. A sikeres banki tranzakciót követően a Szolgáltató haladéktalanul megadja a Webbolt felületén és e-mailben is azt a linket, melyen keresztül a Vásárló a megvásárolt művet/műveket egyedi lehívással letöltheti.

3. A Szolgáltató minden esetben számlát állít ki a Vásárló által megadott számlázási adatok alapján.

4. A Szolgáltató 48 óráig biztosítja a Vásárló részére a megvásárolt mű egyedi lehívással, egy alkalommal történő letöltési lehetőségét. Ezen időszakon belül a Vásárló többször is megkísérelheti a hanganyagok letöltését, de a Szolgáltató csak egy sikeres letöltés biztosítását vállalja. A Szolgáltató a megvásárolt művek utólagos kicserélését nem biztosítja.

 

A művek felhasználási joga

1. A Vásárló a mű egyedi lehívással történő letöltésével kizárólag magáncélú felhasználásra szerez jogosultságot, melynek körében jogosult a művet digitális adathordozón tárolni, vagy magáncélra a szabad felhasználás keretein belül másolatot készíteni.

2. A műről számítógéppel harmadik személy számára történő másolat készítés már nem minősül szabad felhasználásnak. A magáncélú másolás is csak akkor jogszerű szabad felhasználás, ha a másolatot készítő kizárólag a maga számára készíti azt, anélkül hogy ezzel bármiféle anyagi hasznot kívánna elérni.

3. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a művet

4. Szolgáltató felhívja Vásárló figyelmét, hogy a magáncélú felhasználási jog kereteit túllépő, jogsértő magatartás esetén Szolgáltató, valamint a művek szerzői és szomszédos jogi jogosultjai peres úton érvényesíthetik jogaikat és adott esetben kártérítést is követelhetnek. Amennyiben a jogsértő magatartás vagyoni hátrányt okoz, úgy büntetőjogi felelősségre vonásnak is helye lehet.

 

Elállás

1. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Webboltban megvásárolt művek nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősülnek. A Szolgáltató a Vásárló kifejezett, előzetes belegyezése alapján igazolja vissza a vásárlást, és teszi lehetővé egyedi lehívás biztosításával a megvásárolt mű/művek letöltését. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti tizennégy napos elállás jogát (45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés m) pontja).

2. Amennyiben Vásárló a fizetést nem teljesíti, Szolgáltató a szerződéstől elállhat.

 

Jótállás, termékszavatosság

Szolgáltató nem köteles, és a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) rendelkezései alapján nem vállal termékszavatosságot az általa nyújtott szolgáltatások tekintetében.

Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

 

A Szolgáltató felelőssége

1. A Szolgáltató a tőle elvárható szakértelemmel és gondossággal minden általában tőle elvárható intézkedést megtesz a Szolgáltatás hatékonysága, folyamatossága, valamint a gyors adatcsere biztosítása érdekében. Szolgáltató az eseti műszaki meghibásodásból, üzemzavarból (pl.: áramszünet, távközlési hálózat hibájából történő rendszerleállás) eredő kárért, felelősséget kifejezetten kizárja.

2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Webbolt kínálatában megjelölt művek valamely időpontra vagy alkalomra történő rendelkezésre állásáért. A Webboltban vásárlás feltételezi a Vásárló részéről a szükséges felhasználói szintű ismeretek meglétét és az alkalmazott technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását, és a Szolgáltatás jellegéből adódó esetleges késedelmet a hangfelvétel letöltésekor figyelembe kell vennie.

3. A Szolgáltató az egyes műveknél megadja a letöltéshez elérhetővé tett formátumokat. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy az egyes formátumok milyen eszközökkel kompatibilisek.

4. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel olyan kárért, amely a Honlapra történő csatlakozás miatt keletkezett. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

5. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Webbolt kínálatának tetszése szerinti módosítására. Amennyiben a Szolgáltató által a Webbolt kínálatából törölt művet a Vásárló a rendelkezésére álló időn belül még nem töltötte le, a Szolgáltató a Vásárló reklamációját követő 3 munkanapon belül biztosítja annak letöltését.  

6. A Szolgáltató jogosult - a már visszaigazolt vásárlás teljesítésének kötelezettsége mellett - a Honlap szükség szerinti módosítására, részbeni vagy teljes megszüntetésére, illetve szükség szerinti szüneteltetésére

7. A Szolgáltató - a letöltésre nyitva álló időn belül - a megvásárolt hangfelvétel sikertelen letöltése esetén biztosítja az ismételt letöltés lehetőségét a Vásárló részre. A szolgáltatás jellege miatt, a mű kicserélése vagy kijavítása iránti igény teljesítése lehetetlen.

 

Panaszügyintézés

1. Vásárló a Honlappal vagy a Webbolt bármely szolgáltatásával, különösen a vásárlással, illetve a letöltött művel kapcsolatos észrevételét vagy panaszát a Szolgáltató ügyfélszolgálatán - az ÁSZF-ben megadott címen - szóban vagy írásban bejelentheti.

A Szolgáltató a panasz kivizsgálásáról Vásárlót e-mailben legkésőbb 3 munkanapon belül értesíti.

2. Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló közötti vita nem rendeződik, a Vásárló a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulhat.

3. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

A Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A Szolgáltató székhelye szerint a Budapesti Békéltető Testület az illetékes.

Elérhetőségek:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

4. Szerződő Felek arra törekednek, hogy közöttük a létrejött szerződésből eredő bármely vitás kérdést kölcsönös egyeztetéssel, békés úton rendezzék. Amennyiben a közöttük levő vitás kérdések peren kívül nem rendezhetők, kikötik a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.

 

Vegyes rendelkezések

1. A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a Weboldalon történő megjelenéssel lépnek hatályba és azokat a Honlap első használata alkalmával, illetve a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében, valamint az ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.), az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. (Ektv.), a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.(Szjt.), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet szabályaira.

3. Az ÁSZF és az Adatvédelmi Tájékoztató a Honlapról letölthető

4. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2017. május 1.