Adatvédelmi tájékoztató

Ez a dokumentum pdf formában letölthető innen.

A Magyar Katolikus Rádió Zrt. (továbbiakban: Adatkezelő) az általa üzemeltetett - bolt.katolikusradio.hu című honlapon elérhető webboltban vásárló személyes adatait, kizárólag a megrendelés teljesítése és az azzal kapcsolatos egyéb kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében kezeli. Csak olyan személyes adatot kezel - a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig -, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. Adatkezelő a személyes adatot csak kezeli, azt harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.


Az adatkezelő adatai

Cégnév: Magyar Katolikus Rádió Zrt.
Székhely címe: 1062 Budapest, Délibáb u. 15-17.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044916

Elérhetőségei: ugyfelszolgalat@katradio.hu

tel.:1-255-3343 (normál díjszabású)


Az adatkezelés jogalapja

Vásárló az Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatai kezeléséhez.

(Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) pont.)


A kezelt adatok

Vásárló által a megrendelés során megadott, a teljesítéséhez és a számlázáshoz szükséges adatok: név, e-mail cím és számlázási cím.

Adatkezelő a Honlapra látogató érdeklődő számítógépe egyes adatait külön nem naplózza és semmi olyan adatot nem rögzít, melynek alapján az érintett személy azonosítható lenne.

Adatkezelő az online kereskedelmi tevékenységgel összefüggésben e-mailben vagy postai úton küldött leveleket, sms-eket vagy telefonhívásokat, illetve telefonüzeneteket nem naplózza és semmi olyan adatot nem rögzít, melynek alapján az érintett azonosítható lenne.

 

Az adatkezelés célja

A megrendelés teljesítése és a számlázás.

 

Az adatok megismerésének lehetősége

Kizárólag a Magyar Katolikus Rádió Zrt. által a Webbolt üzemeltetésével és az online kereskedelmi tevékenységgel összefüggő számlázással foglalkozó munkatársa jogosult a Vásárló által megadott adatok megismerésére.

 

Az adatkezelés időtartama

A Vásárló által megadott adatok vásárlás híján azonnal törlődnek. Vásárlás esetén szerződés jön létre, ezért az elektronikusan tárolt személyes adatok törlésének határideje – a számviteli szabályoknak megfelelően – a tárgy évet követő 6. év december 31.

 

Adatvédelem

Adatkezelő a digitális adattartalmakat bizalmasan, megfelelően korszerű adatvédelmi eszközök használatával kezeli, azokat harmadik személynek csak a jogszabályban meghatározott esetekben adja ki, megfelelve ezáltal az Infotv. rendelkezéseinek.

Adatkezelő a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Tájékoztatáshoz való jog

A Vásárló telefonon vagy e-mailben tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti a korábban megadott adatok helyesbítését, törlését vagy zárolását.

Az adatkezelő legfeljebb 3 munkanapon belül megadja a kért tájékoztatást és indokolt esetben haladéktalanul intézkedik a személyes adatok helyesbítése, törlése érdekében.  

 

Jogorvoslat

Vásárló a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálatot kezdeményezhet, ha személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak veszélye fennáll.

Vásárló személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról letölthető a Nemzeti Jogszabálytárból (www.njt.hu).

 

Adatkezelő fenntartja magának a jogot az Adatkezelési Tájékoztató módosítására.

 

Budapest, 2017. május 1.